Sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi provodila je edukaciju svih sudionika u procesu izrade procjene zdravstvenih tehnologija, obavljala je edukaciju na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite.